App Vui App VUI


Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Nêu quy vi Đ T tâm quy vi la chu tích nước thây sư khô khăn trông chất khô đâu cua ngươi dân lao đông phô thông va tre em ngươi gia không công ăn việc lâm không co thu nhập không co sư ôn đinh cho công đông xa hôi nguyên nhân chinh la do nhưng đâu tâu nao giao DUC xa hôi việt nam như thê va nguyên nhân nao ngươi nao la năm giữ tai khoan kinh tê then chốt cua Đ T nước việt nam quy vi se thanh chưng ai..CON ai ma không biêt cân gì quân đôi va công an khi một xa hôi co y thực yêu thương nhau binh đăng chân thanh vơi nhau tư nông can đến sâu sắc cua tinh ngươi vây thơ chư tích nước se thanh chưng nhưng quan thăm nao trước vơi tiêng chuông vừa la canh bao vừa binh yên cho tất ca ngươi việt nam chung ta va ban bê quốc rê...quy vì đa biêt cuộc SÔNG la đâu tranh vì cai đẹp cho tất ca binh an.quy vì la ngươi dân thương nêu tôn trong ngươi lanh đao cao nhất cung như ngươi thương dân thi quy vi se biêt tân cung nhưng sai sót ơ cấp bô nhanh nao va nguyên nhân đê ra quan thăm va dân gian quy vi nhe..

Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?